Die edle Kunst...

von Wang Tschuang-Li

Foto © Frank Becker


Neben der edlen Kunst, Dinge zu verrichten,
gibt es die edle Kunst, Dinge unverrichtet zu lassen.

Wang Tschuang-Li