Table for two

von Drori Mondlak

Table for two - Foto © Drori Mondlak