rondo

von Fitzgerald Kusz

Foto © Frank Becker

rondo
 
nix bleibd wäis is. su viel is gwiiß.
gäih weidä. dräih di ned um.
bleib ned schdäih. gäih weidä.
 
lou allers hindä diä. schau ned zrück.
fang numall oo. ganz nei oo.
wos vobei is vobei. schau nach vorn.
 
dou is wos lous. dou gäihds ab.
dou gäihds rund. dou moußd hii.
su viel is gwiiß: nix bleibd wäis is.
 
fitzgerald kusz