Der Weinzierl von heute

Mach dir nix draus

von Simon Weinzierl

Mach dir nix draus

Heit im Schwimmbad
i hob groad duscht
doa humpelt der rei
oa Krippel oa
ganz armer Kerl

So oa Elend
hoast noch net gsehn
Fast hätt i gsocht
des is joa koa Mensch mehr

I hoab ihms Wasser aufdreht
und hoab gsacht
Mach dir nix draus
und laß dir nix gfalln

Mei  Bruder
der hoat des a ghabt
Oaber der hat vielleicht
oa Glick ghabt

Der is frieh gstorbn


Simon Weinzierl