Freunde

von Emily Dickinson

Emily Dickinson 1846


Meine Freunde
sind mein Reichtum.


Emily Dickinson