Erwerbs-Sinn

von Josef Hirschgbiegler

PaulSimmel pinx.
Erwerbs-Sinn
  
Des Haus nebä uns
hob i gestern erscht kaaft
 
Is schäi, wenn mä´s hot
und die andern homs net
 
Mä ko si´s afzähln
wos ma alls hot
 
des macht an glickli
Je mehr mä hot
 
desto glicklicher is ma
wenn mä´s aufzähln dout
 
 
Josef Hirschbiegler